personuppgiftspolicy

Vi kan behöva spara och behandla personuppgifter om dig, så som:
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Titel
Övriga personuppgifter som du självmant och frivilligt uppger vid till exempel upprättad kundkontakt.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig.
Vi har fått dina uppgifter från:
De tillfällen då du kontaktar oss via e-post eller telefon.
Offentligt tillgängliga resurser (såsom ert företags webbplats, sökmotorer etc.)

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ”Avtal”, som till exempel IMY skriver på sin webbplats:
” Som företag får ni behandla personuppgifter om en kund för att kunna fullgöra ett avtal med kunden, till exempel adressuppgifter för att kunna leverera en vara eller skicka en faktura.”

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.

Cookies som vi sparar på webbplatsen i dagsläget är endast för att komma ihåg ditt val för cookiesbehandlingen som just nu inte fyller någon funktion då vi inte sparar andra cookies.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de företag och leverantörer som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig och vad som har avtalats. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Jakokem AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@jakokem.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydsmyndigheten, IMY.